Privacyverklaring

Versie 9 februari 2023

Deze verklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Wesselo Governance.

Wesselo Governance respecteert de privacy van haar relaties en de gebruikers van onze website. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Deze verklaring is van toepassing op alle diensten van Wesselo Governance: advies, opleidingen, de innovatie van het commissariaat en search en selectie.

Welke gegevens houden wij bij?

Wesselo Governance kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze bij het invullen van een formulier, met het plaatsen van een bestelling, deelname aan een opleiding of symposium, of op andere wijze aan ons verstrekt. Het gaat om gegevens als:

 • voor- en achternaam, geslacht
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • in geval van deelname aan een opleiding of symposium: naam, functie, werkgever

Met de aan ons verbonden medewerkers, adviseurs en docenten hebben wij een afspraak tot geheimhouding gemaakt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wesselo Governance kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, zoals opdracht, advies of opleiding.

De gegevens die ons door u zijn verstrekt via een formulier gebruiken wij om zowel telefonisch als schriftelijk (per e-mail en/of per post) met u te communiceren.

Wesselo Governance verwerkt uw persoonsgegevens ook om u te benaderen met nieuwsbrieven, ons opleidingsaanbod en uitnodigingen voor symposia. Tien keer per jaar sturen wij de betrokken professional de nieuwsbrief Governance Update. Voor deze uitingen vragen wij om uw toestemming. Wesselo Governance maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wesselo Governance bewaart uw persoonsgegevens voor de duur van de wettelijke bewaartermijnen. Als u uw toestemming intrekt, zullen de gegevens nog zes maanden bewaard worden. Als er andere bewaartermijnen gelden, worden die schriftelijk aan u medegedeeld.

Delen met anderen

Wesselo Governance verkoopt uw gegevens niet aan derden. Met opdrachtgevers spreken wij geheimhouding af. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wesselo Governance blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij al onze ICT-serviceproviders die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

Wat zijn uw rechten?

U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens in te zien, een digitale kopie te ontvangen of zelfs te (laten) verwijderen. U kunt schriftelijk contact met ons opnemen via info@wesselogovernance.nl als u:

 • wilt weten of en welke persoonsgegevens wij van u verwerken;
 • u uw persoonsgegevens wilt verbeteren;
 • u uw persoonsgegevens wilt wissen;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens wilt beperken;
 • bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • wilt dat wij uw persoonsgegevens overdragen aan u of een andere organisatie.

Wij mogen nadere informatie van u vragen om uw identiteit te kunnen vaststellen. Wij informeren u binnen bekwame tijd over de door ons genomen maatregelen en in ieder geval binnen een maand nadat wij uw verzoek hebben ontvangen. Die periode kan met nog twee maanden worden verlengd als dat noodzakelijk is, mede in verband met de complexiteit of het aantal van de verzoeken. Wij informeren u over een dergelijke verlenging van de termijn binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, waarbij wij de redenen van de verlenging zullen toelichten.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Houd er bij verwijdering van uw persoonsgegevens of de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens wel rekening mee dat de diensten waarvoor de gegevens nodig zijn, daarna niet of niet meer geheel kunnen worden geleverd.

Cookiebeleid

Wesselo Governance maakt op haar website www.wesselogovernance.nl gebruik van cookies. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar ons cookiebeleid.

Vragen

Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring, dan kunt u ons mailen via info@wesselogovernance.nl of de contactpagina op onze website.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele gewijzigde versies op onze website.

We plaatsen een opvallende melding op onze pagina met de Privacyverklaring om u te informeren over belangrijke wijzigingen en geven boven aan de melding aan wanneer de Privacyverklaring de laatste keer is bijgewerkt. De nieuwe Privacyverklaring is na plaatsing van kracht. We raden u aan om de nieuwste versie regelmatig door te nemen.